Gegevensbescherming - Inntal Software-Entwicklung

Ga naar de inhoud

Gegevensbescherming

Privacyverklaring
    
Naam en adres van de verantwoordelijke persoon
De verantwoordelijke persoon in de zin van de basisverordening inzake gegevensbescherming en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten en andere bepalingen van de gegevensbeschermingswetgeving is de functionaris voor gegevensbescherming:
Jens Wahl
Wernhardsberger Str. 1
83024 Rosenheim
Duitsland
Tel.: +49 1795166358
E-Mail: info(@)inntalsoftware.de
Internetpagina: www.inntalsoftware.de

Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming
De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke is:
Jens Wahl
Wernhardsberger Str. 1
83024 Rosenheim
Duitsland
Tel.: +49 1795166358
E-Mail: info(@)inntalsoftware.de
Internetpagina: www.inntalsoftware.de

Algemene informatie over de gegevensverwerking

Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens
Wij verwerken de persoonlijke gegevens van onze gebruikers alleen voor zover dat nodig is om een functionele website en onze inhoud en diensten te kunnen aanbieden. Het gebruik van mijn website is meestal mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. De verwerking van persoonlijke gegevens van onze gebruikers vindt regelmatig plaats na toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in die gevallen waarin het om feitelijke redenen niet mogelijk is om vooraf toestemming te verkrijgen en de verwerking van de gegevens volgens wettelijke bepalingen is toegestaan.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
Voor zover wij de toestemming van de betrokkene voor de verwerking van persoonsgegevens verkrijgen, is artikel 6, lid 1, onder a), van de basisverordening gegevensbescherming van de EU (DSGVO) de rechtsgrond.
Art. 6 lid 1 sub b DSGVO dient als rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is. Dit geldt ook voor de verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van de precontractuele maatregelen.
Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons bedrijf van toepassing is, geldt art. 6 lid 1 lit. c DSGVO als rechtsgrond.
Art. 6, lid 1, onder d), DSGVO dient als rechtsgrondslag voor het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken.
Indien de verwerking noodzakelijk is om een rechtmatig belang van ons bedrijf of van een derde te vrijwaren en indien de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient art. 6 lid 1 lit. f DSGVO als wettelijke basis voor de verwerking.

Wissen van gegevens en duur van de opslag van gegevens
De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is. Bovendien kunnen de gegevens worden opgeslagen indien de Europese of nationale wetgever dit heeft bepaald in verordeningen, wetten of andere bepalingen van de Unie waaraan de verantwoordelijke persoon is onderworpen. De gegevens worden ook geblokkeerd of gewist wanneer een door de bovengenoemde normen voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, tenzij dit noodzakelijk is voor de verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

Terbeschikkingstelling van de website en aanmaak van logbestanden

Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking
Elke keer dat u onze website bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die toegang heeft tot onze website.
De volgende gegevens worden verzameld door onze internetprovider en FlagCounter.com:
  • Informatie over het browsertype en de gebruikte versie
  • Het besturingssysteem van de gebruiker
  • De internetprovider van de gebruiker
  • Het IP-adres van de gebruiker
  • Datum en tijdstip van toegang
  • Websites van waaruit het systeem van de gebruiker toegang heeft tot onze website
  • Websites die toegankelijk zijn voor het systeem van de gebruiker via onze website
De gegevens worden ook opgeslagen in de logfiles van onze provider. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

Bij het klikken op een downloadknop wordt het aantal klikken op deze knop telkens met 1 verhoogd en wordt deze waarde opgeslagen. Dit wordt alleen gebruikt om te evalueren hoe vaak het bijbehorende programma is gedownload.

Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO.

Doel van de gegevensverwerking
De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de levering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.
De gegevens worden opgeslagen in logfiles om de functionaliteit van de website te waarborgen. De gegevens worden ook gebruikt om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.
Tot deze doeleinden behoort ook ons legitieme belang bij de gegevensverwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO.

Duur van de opslag
De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel waarvoor ze zijn verzameld te bereiken. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website, is dit het geval na afloop van de betreffende sessie.
Als de gegevens worden opgeslagen in logfiles, is dit uiterlijk na zeven dagen het geval. Een opslag die verder gaat dan dit is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of vervreemd, zodat een toewijzing van de oproepende client niet meer mogelijk is.

Mogelijkheid van verzet en verwijdering
Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van gegevens in logbestanden is verplicht voor het functioneren van de website. De gebruiker kan dus geen bezwaar maken.

Gebruik van cookies
Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking
Onze website maakt geen gebruik van cookies.

Nieuwsbrief
Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking
U kunt zich aanmelden voor een gratis nieuwsbrief op onze website. Wanneer u zich voor de nieuwsbrief aanmeldt, worden de gegevens uit het invoerscherm naar ons verzonden. Dit betreft alleen uw e-mail adres.
Uw toestemming zal worden verkregen voor de verwerking van de gegevens tijdens het registratieproces en er zal worden verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming.
Er worden geen gegevens aan derden doorgegeven in verband met de gegevensverwerking voor de verzending van nieuwsbrieven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van de nieuwsbrief.

Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking
De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens door de gebruiker na registratie voor de nieuwsbrief is art. 6 lid 1 lit. a DSGVO indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven.

Doel van de gegevensverwerking
De verzameling van het e-mailadres van de gebruiker dient voor de bezorging van de nieuwsbrief.
Het verzamelen van andere persoonlijke gegevens in het kader van het registratieproces dient om misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

Duur van de opslag
De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel waarvoor ze zijn verzameld te bereiken. Het e-mailadres van de gebruiker wordt dus opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

Mogelijkheid van verzet en verwijdering
Het abonnement op de nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokken gebruiker worden opgezegd. Hiervoor is er een overeenkomstige link in elke nieuwsbrief.

Contactformulier en e-mail contactpersoon

Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking
Een contactformulier is beschikbaar op onze website, die u kunt gebruiken voor elektronisch contact. Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de gegevens die in het invoermasker zijn ingevoerd naar ons verzonden en opgeslagen. Deze gegevens zijn:
  • E-mail adres
Er worden geen verdere gegevens opgeslagen op het moment dat het bericht wordt verzonden.
Uw toestemming zal worden verkregen voor de verwerking van de gegevens als onderdeel van het verzendproces en er zal worden verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming.
U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die samen met de e-mail worden verzonden, opgeslagen.
De gegevens zullen in dit verband niet worden doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek.

Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking
De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven.
De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens die in het kader van de verzending van een e-mail worden doorgegeven, is artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO. Indien het doel van het e-mailcontact is om een contract af te sluiten, is de bijkomende wettelijke basis voor de verwerking art. 6 lid 1 liter. b DSGVO.

Doel van de gegevensverwerking
De verwerking van de persoonlijke gegevens uit het invoerscherm dient ons uitsluitend voor de verwerking van de contactpersoon. Als u contact met ons opneemt per e-mail, is dit ook het noodzakelijke legitieme belang bij de verwerking van de gegevens.
De andere persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

Duur van de opslag
De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel waarvoor ze zijn verzameld te bereiken. Voor de persoonlijke gegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en de gegevens die per e-mail worden verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek wordt beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de relevante feiten definitief zijn opgehelderd.
De aanvullende persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces zijn verzameld, worden uiterlijk na zeven dagen verwijderd.

Mogelijkheid van verzet en verwijdering
De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonlijke gegevens. In een dergelijk geval kan het gesprek niet worden voortgezet.
Stuur ons gewoon een e-mail waarin u vraagt om uw e-mailadres te verwijderen. Alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen in het kader van het contact met ons zullen in dit geval worden verwijderd.

Rechten van de betrokkene
De volgende lijst bevat alle rechten van de betrokken personen in het kader van het DSGVO. Rechten die niet relevant zijn voor de eigen website hoeven niet te worden vermeld. In dit opzicht kan de lijst worden ingekort.
Indien u persoonsgegevens door u worden verwerkt, bent u de betrokkene in de zin van de DSGVO en heeft u de volgende rechten tegenover de verantwoordelijke persoon:

Recht op informatie
U kunt de verantwoordelijke persoon om bevestiging vragen of uw persoonlijke gegevens door ons zullen worden verwerkt.
In het geval van een dergelijke verwerking kunt u de volgende informatie opvragen bij de verantwoordelijke voor de verwerking:
(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zullen worden verwerkt;
(2) de categorieën verwerkte persoonsgegevens;
(3) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn of zullen worden verstrekt;
(4) de geplande duur van de bewaring van de u betreffende persoonsgegevens of, indien het niet mogelijk is specifieke informatie hierover te verstrekken, criteria voor het bepalen van de bewaringstermijn;
(5) het bestaan van een recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of te wissen, een recht om de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke te beperken of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
(6) het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
(7) alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens, indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;
8. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van het DSGVO en - althans in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.
U heeft het recht om informatie te vragen of uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken om in kennis te worden gesteld van de passende garanties overeenkomstig artikel 46 DSGVO in verband met de overdracht.

Recht op correctie
U heeft het recht om uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking te laten corrigeren en/of vervolledigen indien de over u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke voor de verwerking moet de rectificatie onmiddellijk uitvoeren.

Recht op beperking van de verwerking
Onder de volgende voorwaarden kunt u verzoeken om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken:
(1) indien u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens gedurende een periode betwist die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
(2) de verwerking is onwettig en u weigert de persoonsgegevens te wissen en verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
(3) de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerking, maar u ze nodig hebt voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, of
(4) indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, DSGVO en nog niet is vastgesteld of de legitieme redenen van de verantwoordelijke voor de verwerking zwaarder wegen dan uw redenen.
Indien de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor het geldend maken, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van een belangrijk openbaar belang van de Unie of een lidstaat.
Als de verwerkingsrestrictie is beperkt in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden, wordt u door de verantwoordelijke voor de verwerking geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.

Recht op verwijdering
annuleringsverplichting
U kunt de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens over u onmiddellijk verzoeken deze te wissen en de verantwoordelijke voor de verwerking is verplicht deze gegevens onmiddellijk te wissen als een van de volgende redenen van toepassing is:
Persoonsgegevens over u zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
(2) U trekt uw toestemming in waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), van het DSGVO was gebaseerd en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
(3) U maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, DSGVO en er zijn geen dwingende gegronde redenen voor de verwerking of u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, DSGVO.
(4) De u betreffende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
(5) De verwijdering van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke valt.
(6) De persoonsgegevens over u zijn verzameld met betrekking tot de diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1, van de DSGVO.
Informatie aan derden
Indien de verantwoordelijke persoon de persoonsgegevens over u openbaar heeft gemaakt en verplicht is deze te verwijderen overeenkomstig artikel 17, lid 1, DSGVO, zal hij passende maatregelen nemen, met inbegrip van technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking die de persoonsgegevens verwerkt, te informeren dat u, als betrokkene, hen hebt verzocht alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens te verwijderen.
Uitzonderingen
Het recht op verwijdering bestaat niet indien de verwerking noodzakelijk is.
(1) de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting en informatie;
(2) een wettelijke verplichting na te komen die krachtens de wetgeving van de Unie of van de lidstaten waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke ressorteert, op hem rust, of een taak uit te voeren die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is toegekend;
(3) om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, van het DSGVO;
(4) voor archiefdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van het DSGVO, voor zover de onder a) bedoelde wet de verwezenlijking van de doelstellingen van een dergelijke verwerking onmogelijk of ernstig in gevaar kan brengen; of
(5) om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Recht op informatie
Indien u gebruik hebt gemaakt van uw recht om de verwerking van uw persoonsgegevens tegen de verantwoordelijke voor de verwerking te corrigeren, te annuleren of te beperken, is deze verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn verstrekt, van deze rectificatie, annulering of beperking in kennis te stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.
U heeft het recht om door de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens op de hoogte te worden gesteld van dergelijke ontvangers.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om de persoonlijke gegevens die u aan de verantwoordelijke persoon hebt verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens mee te delen zonder dat u daarbij gehinderd wordt door de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat
(1) de verwerking is gebaseerd op een toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a DSGVO of art. 9 lid 2 lit. a DSGVO of op een overeenkomst overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, en
(2) de verwerking wordt met geautomatiseerde middelen uitgevoerd.
Bij de uitoefening van dit recht heeft u ook het recht om te vragen dat uw persoonlijke gegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke persoon aan een andere verantwoordelijke persoon worden doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is. De vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast.
Het recht op doorgifte van gegevens is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke wordt toegekend.

Recht van bezwaar
U heeft te allen tijde het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 sub e of f DSGVO; dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen.
De verantwoordelijke persoon zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij hij kan aantonen dat er dwingende redenen zijn voor een verwerking die bescherming verdient en die zwaarder weegt dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om uw rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
Indien uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor direct marketing, heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze verband houdt met deze direct marketing.
Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, zullen de persoonlijke gegevens die u betreffen niet langer voor dergelijke doeleinden worden verwerkt.
U hebt de mogelijkheid om uw recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures die gebruik maken van technische specificaties in verband met het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande richtlijn 2002/58/EG.

Recht om de verklaring van instemming op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming in te trekken
U heeft te allen tijde het recht om uw toestemmingsverklaring onder de wetgeving inzake gegevensbescherming in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van uw toestemming wordt uitgevoerd, totdat u deze intrekt.

Geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, inclusief profilering
U heeft het recht om niet onderworpen te zijn aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die enige juridische gevolgen voor u heeft of die u eveneens aanzienlijk beïnvloedt. Dit is niet van toepassing indien de beschikking
(1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen u en de verantwoordelijke persoon,
(2) bij de wetgeving van de Unie of van de lidstaten waaronder de verantwoordelijke persoon ressorteert, is toegestaan en passende maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden en uw rechtmatige belangen te beschermen; of
(3) met uw uitdrukkelijke toestemming.
Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 9, lid 1, DSGVO, tenzij artikel 9, lid 2, onder a) of g), DSGVO van toepassing is en passende maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden en uw rechtmatige belangen te beschermen.
4. In de in lid 1 en 3 bedoelde gevallen neemt de verantwoordelijke persoon passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden alsmede van uw rechtmatige belangen, met inbegrip van ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon van de verantwoordelijke persoon te verkrijgen, zijn eigen standpunt kenbaar te maken en het besluit aan te vechten.

Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of vermoedelijke inbreuk pleegt, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met het DSGVO.
De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een beroep in rechte overeenkomstig artikel 78 DSGVO.

Bron: https://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/itm/wp-content/uploads/Musterdatenschutzerk%C3%A4rung-nach-der-DSGVO.docx

Automatische vertaling uit het Duits door DeepL.com

Free counters!

Terug naar de inhoud